Generalforsamling 2013

Generalforsamling 2013

20-03-2013

Referat fra generalforsamlingen tirsdag den 19. marts 2013 kl. 19.00 i De frivilliges Hus, Danmarksgade 12, 9900 Frederikshavn

 Jf. den nye samarbejdsaftale med Fonden for Socialt Ansvar var følgende på dagsordenen:

 

 1.  

Velkomst v/formanden

Lillian bød alle velkommen til det første større møde i de nye lokaler i De Frivilliges Hus.

 1.  

Valg af dirigent og referent

– foreslået blev René og Margit – begge blev valgt.

 1.  

Formandens beretning

Lillian fortalte om aktiviteterne i 2012 – der er blevet gået 76 ture, så flot - og om arbejdet med nyt tilholdssted – oprettelse af Netværk1 mm.

Beretningen vedlagt.

 1.  

Årsberetning fra Landssekretariatet v/ formanden

Årsberetningen kan findes på Landssekretariatets hjemmeside.

 1.  

Godkendelse af regnskab – Kisser fremlagde regnskabet, der blev godkendt uden kommentarer. Der blev givet en stor tak til Natteravnenes sponsor for dækning af udgifter bla. til bussen til NND i Skive.

 1.  

Indkomne forslag – der var ikke indkommet forslag.

Bestyrelsen foreslog et hjertestarterkursus til efteråret.

Det var der stemning for og Jack vil gerne påtage sig opgaven.

 1.  

Valg af bestyrelse:

Jf. samarbejdsaftalen er valgene for 1 år ad gangen med ubegrænset mulighed for genvalg.

 1. a.     

Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer:

På valg var Lillian Andreasen (formand), René Jørgensen (næstformand) Kisser Nielsen (kasserer), Margit Thomsen (sekretær) og Pia Sørensen

– alle blev genvalgt.

 1. b.    

Valg af 3 suppleanter:

På valg var: Birthe Pedersen, Anne Marie Bode, Gitte Frank

   - Birthe og Anne Marie blev genvalgt – nyvalgt blev Niels E. Larsen.

 

 1.  

Valg af revisor og revisorsuppleant.

På valg var: Karl Christian Mathiasen og Henrik Nielsen – begge blev genvalgt.

 1.  

Eventuelt

Lillian fortalte om forslag til kommende fælles arrangementer med Netværk1 – forslagene behandles på netværksmøde den 4. april – nærmere om dette senere.

Hverve-gåturen lørdag den 16. marts gav ”gevinst” på 2 måder – et par kommende ravne og et Frederik gavekort på 500 kr. udloddet af Forsyningen Frederikshavn – godt gået.

Margit havde en hilsen fra De frivilliges Hus’s bestyrelse med en STOR tak for hjælpen og indsatsen i forbindelse med flytningen fra Boensgade – uden Natteravnene havde det ikke kunnet lade sig gøre.

Der blev foreslået indkøb af pandelampe, der evt. opbevares sammen mednøglen på hotellet, idet der pt. er noget mørkt at finde over til døren. En ”sensor” til en udendørslampe blev foreslået og det arbejdes der på.

Blå Mandag 9900 blev omtalt og Lady Walk 2013, kan vi samle et hold igen i år (Team Natteravnene). Indbydelse udsendes inden længe.

 

 

Efter mødet kom Hein fra politiet (han arbejder med unge mennesker og kriminalitet) – han fortalte levende om sit arbejde og vi fik en aftale om at han indtænker Natteravnene, når han skal besøge/undervise på skoler – dejligt hvis samarbejdet kan komme i gang.

 Efter renoveringen på Politigården kan vi komme på besøg dernede - René holder kontakten og aftaler tidspunkt.