Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013

01-04-2013

Frederikssund den 21. marts 2013

 

Deltagere:


 • Bestyrelsen
  var repræsenteret ved Poul Erik Christiansen, Louise Cecillia Larsen, Ib Eland
  og John Drescher. Rene Kristensen var forhindret i at møde op.

 • Seniorinstruktør
  Mariann Borregaard fra Natteravnene Stenløse.

 • Frivillige
  fra Natteravnene Frederikssund.

 Generalforsamlingen
blev afholdt i Udstillingslokalet ved biblioteket den 19. marts med følgende
dagsorden jvf. vedtægterne:

1.
Valg af dirigent og afgørelse af lovlig varsling

2.
Antal stemmeberettigede frivillige

3.
Formandens beretning

4.
Årsberetning fra Landssekretariatet v/formanden

5.
Godkendelse af regnskab

6.
Indkomne forslag

7.
Årsplan, budget og fastlæggelse af kontingent for støtte/passive frivillige

8.
Valg af formand (Poul Erik modtager genvalg)

9.
Valg af lige antal bestyrelsesmedlemmer og op til 2 suppleanter

 1. Bestyrelsesmedlemmer (Louise, Ib,
       Rene og John modtager genvalg)
 2. Suppleanter (Torben C og Claus H
       modtager genvalg)

10.Valg
af revisor og  revisorsuppleant

 1. Jesper S og Torben H modtager
       genvalg

11.
Eventuelt

Ad
pkt.1.


 • Mariann
  Borregaard blev valgt som dirigent. Hun konstaterede at generalforsamlingen var
  lovligt varslet.

Ad
pkt. 2.


 • Der
  var 12 stemmeberettigede frivillige.

Ad
pkt. 3.


 • Formanden
  Poul Erik Christiansen aflagde sin beretning. Beretningen blev omdelt ved
  generalforsamlingen, og bliver distribueret elektronisk til foreningens
  frivillige efterfølgende. Der var ingen kommentarer til selve beretningen, men
  efterfølgende blev der spurgt om hvorvidt der er hold i rygterne om nye
  bandegrupperinger i Frederikssund. Formanden lovede at tage kontakt til
  politiet for at belyse sagen

Ad
pkt. 4.


 • Årsberetningen
  fra Landssekretariatet blev omdelt ved generalforsamlingen, og bliver
  distribueret elektronisk til foreningens frivillige efterfølgende. Der var
  ingen kommentarer til årsberetningen.

Ad
pkt. 5


 • Regnskabet
  blev gennemgået af kasserer Louise Cecillia Larsen. Det viste et underskud på kr.
  30.776,80, så foreningen har måtte reducere udgifter for ikke at tære
  yderligere på kassebeholdningen. Denne er p.t. på kr. 17.583,06.

  Hovedpunkterne i gennemgangen var at vores sponsor er ophørt med at støtte
  foreningen grundet den økonomiske krise. Foreningen har udarbejdet en §18
  ansøgning, og der arbejdes på at rette henvendelse til lokale firmaer for at
  skaffe nye indtægtskilder.

  Som eksempel på allerede gennemførte besparelser blev det nævnt, at overnatning
  i forbindelse med Landsmødet er aflyst, ligesom der er lagt op til delvis
  brugerbetaling ved kommende hyggeaftener.

  Regnskabet blev godkendt.

Ad
pkt. 6.


 • Der
  var ingen indkomne forslag.

Ad
pkt. 7.


 • Årsplanen
  var endnu ikke udarbejdet, men den kommer blandt andet til at indeholde ture
  ved årets sommerfest i Bløden og J-Dag.

 • Det
  er i foreningen besluttet ikke at opkræve kontingent fra de frivillige. Dette
  kan kun blive aktuelt i forbindelse med eventuelle støtteforeninger de måtte
  være medlem af.

 • Der
  blev adspurgt om hvorvidt man kunne omdele foldere med opfordring til kontant
  støtte, for eksempel ved togturene. Bestyrelsen vil drøfte dette.

Ad
pkt. 8.


 • Formanden
  Poul Erik Christiansen blev genvalgt. Der var ingen modkandidater opstillet.

Ad
pkt. 9.


 • Bestyrelsesmedlemmerne
  Louise Cecillia Larsen, Ib Eland, Rene Kristensen og John Drescher blev alle
  genvalgt. Der var ingen modkandidater opstillet.

 • Suppleanterne
  Torben Christensen og Claus Honoré blev begge genvalgt. Der var ingen
  modkandidater opstillet.

Ad
pkt. 10.


 • Revisor
  Jesper Svendsen og revisorsuppleant Torben Holm blev begge genvalgt. Der var
  ingen modkandidater opstillet.

ad
pkt. 11.


 • Der
  blev under "Eventuelt" spurgt om foreningen kunne anskaffe flere
  jakker i størrelse Small. Det blev fastslået at der allerede var to jakker i
  denne størrelse, og at der ikke vil blive anskaffet flere.

 • Der
  er nedsat et festudvalg bestående af Rita Marcher, Jane Hansen og Henrik
  Frøslev.

 • Det
  blev diskuteret om vi skulle lave mere opsøgende arbejde for at informere de
  unge om Natteravnenes arbejde. Det var en åben diskussion hvor der ikke
  fremstod en egentlig konklusion efterfølgende.


foreningens vegne

John
Drescher

Referatet
er godkendt af dirigenten

____________________________________

Mariann Borregaard