Generalforsamlingen 2013

Generalforsamlingen 2013

22-03-2013

 

Referat af generalforsamling i Natteravnene Indre Nørrebro 18. marts 2013

 

                 - Valg af dirigent og afgørelse af lovlig varsling

 Niels Tvilling blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt

 

                 - Antal stemmeberettigede frivillige jfr. § 11.1

    Der var mødt 13 stemmeberettigede medlemmer frem samt seniorkonsulent Jakob Fruensgaard.

 

                 - Formandens beretning

    Amer Ali, sekunderet af Oluf  Schönbeck, aflagde beretning. Natteravnene Indre Nørrebro har i årets løb deltaget i

 • Smag Verden i Rantzausgade for 2. år i træk
 • Samarbejde med Gadepulsen i forbindelse med Ramadan
 • Landsmødet (Jette og Rahwa – deltager også i år)
 • Natteravnenes Lektiecafe, der fortsat har åbent mandag, tirsdag og torsdag i Rantzausgade 35 B, p.t. med 10 aktive lektiehjælpere
 • Mæglingsmøder mellem grupperinger fra Blågårds-området, Tingbjerg, Husum, Mjølnerparken, Valby, Hundige og Kokkedal med imamer og dansk-palæstinensiske medlemmer som mæglere

   Formanden beklagede, at han pga. arbejde og udlandsrejser havde været forhindret i at deltage i bestyrelsesmøder. Det blev fremhævet, at mange af de dansk-palæstinensiske medlemmer desuden er meget aktive i Kulturcenteret VIOMIS, Viden om Islam, på hjørnet af Baggesens Gade og Blågårdsgade. Herfra afsendes der hver 10-14 dag en container til Syrien. Bl.a. har man sendt 13 ambulancer, et bageri med maskiner, tøj og penge derned.

   Der er indkøbt bærbar computer og printer, som Birger Vick har.

   Der er stadig ikke lavet endelig aftale med ledelsen på Blågård Skole vedr. husleje. På det seneste har internetforbindelsen været afbrudt.

   Det går fremad med registreringen af natteravnsturene også digitalt i ravnetur.dk, enten on-line eller via sms til administratorerne Jette Møller på 60 63 33 99 eller Marie Landsberg på 24 63 00 27. Turene registreres desuden i kalenderbogen, der ligger i foreningens lokale.

   Det blev henstillet til den nye bestyrelse:

 • Husleje skal snarest aftales med Blågård Skoles ledelse, og netforbindelsen skal reetableres
 • Bærbar og printer indkøbt af Birger Vick skal fremskaffes snarest

 

                 - Årsberetning fra Landssekretariatet v. formanden

 Se på foreningens hjemmeside: http://www.natteravnene.dk/aviva/media/landssekretariatet-maaneds%20info/2012_mm_-_dec.pdf

              

- Godkendelse af regnskab

    Det havde ikke været muligt at få kontakt med den kritiske revisor, så regnskabet var ikke revideret. Dette skal derfor ske efterfølgende.

   Kassereren Niels Tvilling fremlagde regnskabet, der udviste indtægter på 38.554,- kr, heraf 33.335,- i kommunalt tilskud og et indestående ved årets begyndelse på 5.149,- kr. Udgifter i årets løb udgjorde kr. 1.823,30, hvortil kommer et indestående ved årets udgang på 37.672,-

   Som tidligere nævnt har foreningen ikke betalt husleje, og den del af det kommunale tilskud, der udgør bevilget dækning af husleje, vil derfor skulle tilbagebetales.

 

                 - Indkomne forslag

   Der var ikke indkommet forslag

 

- Årsplan, budget og fastlæggelse af kontingent for støtte / passive medlemmer

    Foreningen har fortsat intet kontingent

 

                 - Valg af formand

     Da Amer Ali af tidsmæssige årsager ikke kan varetage formandshvervet, blev Oluf Schönbeck valgt

 

                 - Valg af lige antal bestyrelsesmedlemmer og op til tre suppleanter

    Amer Ali blev udnævnt til næstformand, da bestyrelsen var valgt med følgende medlemmer:

 • Amer Ali,
 • Feraz Ghannam,
 • Jette Møller
 • Marie Landberg

    Suppleanter blev:

 • Gudrun Selin,
 • Mohmmad Subehe
 • Rahwa Mokenen

 

                 - Valg af revisor og evt. revisorsuppleant

     Ahmed Alsbaieh blev valgt som kritisk revisor

 

                 - Eventuelt

    Medlemslisten for Indre Nørrebro blev ajourført

21. marts 2013

Jette Møller, referent